مدیریت انبار قطعات


بخش انبار قطعات مربوط به واحد IT میباشد که از طریق آن موجودی انبار قطعات خود را به روز نگه داشته و آمار اقلام خریداری شده و سوابق هر قطعه قابل مشاهده و ردگیری میباشد. در این بخش میتوان انبارهای متعددی به ازای بخشها و پروژه های مختلف تعریف نمود و مشخص کرد چه افرادی به هر کدام از این انبارها دسترسی خواهند داشت.
از جمله امکانات بخش انبار قطعات می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • بروز رسانی موجودی انبار بصورت مسقیم و از طریق فرم خرید
  • انتقال و تحویل قطعه بین انبارها و به افراد مسئول
  • فرایند درخواست خرید
  • فرایند خرید تنخواه
  • گزارش قطعات مصرفی
  • گزارش اقلام خریداری شده
  • گزارش هزینه قطعات خریداری شده و قطعات مصرفی
  • نگهداری سوابق قطعات مصرفی