قراردادها

پاسخ: هنگام ایجاد قرارداد تاریخ پایان آن را مشخص نموده و از قسمت پیگیری کننده، کاربر مورد نظر را انتخاب نمایید. با توجه به تنظیمات صورت‌گرفته در سامانه، چند روز قبل از پایان مهلت قرارداد، بصورت خودکار یک تیکت جهت اطلاع به کارتابل پیگیری کننده ارسال می‌شود.