فروش بیشتر سود بیشتری ندارد

فروش بیشتر سود بیشتری ندارد