راهکارهای ویژه شرکت های پیمانکاری

هر شرکت پیمانکاری می‌تواند فهرست سازمانها و ساختار شرکتهای کارفرمای خود را بر اساس طبقه بندی، بخشهای خاص خود در سامانه جامع مدیریت خدمات فناوری اطلاعات گاما تعریف کند، در صورت امکان و وجود بستر شبکه به نمایندگان همه کارفرماها، دسترسی داد  تا هر کارفرما خود شخصا اقدام به پیگیری و گزارشگیری نماید و از روند فعالیت ها در سازمان خود با خبر شود.

بعنوان مثال در زیر شرکت پیمانکاری را مشاهده می‌کنید که چندین پروژه از جمله: بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری، شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های دولتی و …  را پشتیبانی می‌کند.

PeymanKar

این شرکت پیمانکاری با ایجاد ساختار هر کدام از این پروژه ها در گاما، میتواند بصورت مجزا تمامی پروژه ها را بررسی و پشتیبانی کند و در نهایت گزارشهایی دقیق از سامانه گاما استخراج کند.