مدیریت کاربران


مدیریت کاربران در سامانه مدیریت درخواست و خدمات فناوری اطلاعات گاما:

بخش مدیریت کابران به شما اجازه می دهد تا بتوانید کاربران مختلف را با اعمال مجوزها و سطوح دسترسی متفاوت مدیریت نمایید. می توانید کاربران را در گروه های مختلف عضو کنید و به آنها مجوز دهید که بخشهای مورد نیاز خود را با توجه به نقشی که دارند مشاهده نمایند. به طور کلی سه نوع کاربر اصلی وجود دارد: راهبر سیستم، درخواست دهندگان و کاربران پشتیبان و تصمیم گیرنده. هر یک از این کاربران مجوزها و دسترسی های متفاوتی دارند که در این بخش مدیریت می شوند.

از جمله امکاناتی که در این بخش وجود دارد به شرح زیر می باشد:

  • ایجاد کاربر جدید
  • اعمال مجوز برای مشاهده بخشهای مختلف سیستم
  • تفویض اختیار: به این معنی که اختیارات یک کاربر برای مدت زمان مشخصی به کاربر دیگر داده می شود.
  • محدودیت دسترسی برای کابران: به عنوان مثال کابران فقط اجازه دارند با یک IP و یا IP Range وارد سامانه شوند.
  • سطح دسترسی کاربران: سطح دسترسی با توجه به نقش کاربران می تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال ما به مدیر منابع انسانی مجوز گزارش درخواست را دادیم ولی می خواهیم فقط گزارش درخواستها مربوط به بخش خودش را مشاهده کند.
  • امکان ارتباط با AD: با تنظیم نام دامنه میتوان ارتباط با AD را ایجاد نمود تا کاربران بتوانند با نام کاربری Domain خود وارد سامانه شوند.