گاما | نرم افزار help desk-service desk | مبنتی بر ITIL > امکانات گاما > گزارشهای جامع عملیاتی و مدیریتی

گزارشهای جامع عملیاتی و مدیریتی


یکی از نقاط قوت Gamma Service Desk برخورداری از گزارشهای جامع و کاربردی است که با کمک از مشتریان خوب این سامانه در سازمانهای مختلف به دست آمده و نیاز مدیران ارشد و مدیران میانی سازمانها را پوشش میدهد.

ما از پیشنهاد مشتریان گرامی برای طراحی و ایجاد گزارشهای کاربردی جدید استقبال کرده و همواره به دنبال این هستیم تا نرم افزار help dek در تصمیم‌سازی به مدیران به بهترین شکل ممکن یاری رساند.

  • گزارشهای انبار: گزارش مصرف قطعات مانند کارتریج، ram, cpu در بازه های زمانی و امکان مقایسه آنها با میانیگین ۶ ماه قبل، گزارش آمار خرید، ورود به انبار، مقایسه موجودی، سوابق خرید، و آمار مصرف به ازای هر قطعه

Gamma-rep11

یکی از گزارشهای مصرف قطعات به تفکیک مدل قطعه مصرفی و هزینه خرید قطعه (در صورتیکه هزینه خرید ثبت شده باشد)

  • گزارشهای اقدامهای کارشناسی: میانگین زمان اقدام، مقایسه با زمان استاندارد، بیشترین اقدامهای انجام شده، کارشناسانی که بیشترین اقدامها را انجام داده اند، و…

Gamma-rep12

گزارش عملکرد کارشناسان IT بر اساس نوع خدمات و اقدامهایانجام شده بر روی درخواستهای

  • گزارشهای تجهیزات: گزارش شناسنامه تجهیزات، گزارش جابجایی تجهیزات، چاپ شناسنامه هر دارایی، گزارش داراییهای پر هزینه و پر درخواست
  • گزارشهای درخواست: افرادی که بیشترین درخواستها را فرستاده اند، واحدهایی که بیشترین درخواستها را فرستاده اند، درخواست به تفکیک گروه خدمت، زیر گروه و عنوان درخواست، درخواستهای متداول

گزارش خلاصه عملکرد در نرم افزار Help desk گاما

گزارش خلاصه وضعیت از روندهای جاری سازمان در یک نگاه

  • گزارشهای ارزیابی کارشناسان: میانگین زمان انجام درخواستها توسط کارشناسان مختلف، امتیاز هر کارشناس، تنوع و تعداد کارهای انجام شده توسط کارشناسان
  • گزارشهای هزینه: گزارشهای مرتبط با هزینه خدمات و هزینه قطعات و داراییهای مصرف شده به تفکیک درخواست دهنده، ساختار سازمانی، کارشناس مصرف کننده، نوع قطعه، مدل و برند. …
  • گزارش چاپی خرید: در صورتیکه فرایند درخواست خرید، خرید، و فرم ثبت تنخواه در سامانه عملیاتی شده باشد، گزارشهای مرتبط با این فرایندها نیز در help desk قابل دریافت است.

Gamma-rep13

نمونه گزارش چاپی مرتبط با خرید و تنخواه قطعات

  • گزارش متوسط زمان پاسخ: میانگین زمان پاسخ به درخواستها، رخدادها Incidentها، براساس نوع خدمات، بازه زمانی، نوع تجهیزات و … اطلاعات بیشتر در مورد SLA

Gamma-rep08

گزارش mttr براساس انواع محصولات و خدمات در ساعات کاری سازمان و کل مدت پاسخ

  • گزارشهای مرتبط با روند انجام درخواست و بررسی روند بهبود کیفیت انجام خدمات

Gamma-rep06

گزارشی که نشان دهنده وضعیت درخواستها در ماه‌های مختلف سال می‌باشد