مدیریت چرخه خدمات: Request Fullfilment


همه درخواستهای خود را به کمک نرم افزار service desk گاما مدیریت کرده و برای داشتن سازمانی سبز آماده شوید. در نرم افزار service desk گاما امکان تعریف کاتالوگ serviceها در لایه‌های مختلف و برای بخشهای مختلف سازمان وجود دارد.

treeReq

نمونه ای از دسته بندی درخواستها

 • incident management: مدیریت رخدادهای فناوری اطلاعات
 • problem management: مدیریت مشکلات در حوزه فناوری اطلاعات
 • change management: مدیریت تغییرات
 • service catalog: به کمک نرم افزار گاما سطوح مختلف درخواستهای سازمانی خود را تعریف کنید. به کمک نرم افزار مدیریت درخواست گاما همه درخواستهای سازمان خود با ماهیتهای مختلف همانند نیازمندیهای جدید، حوادث، رفع مشکلات، پیشنهادهای کاربری را مدیریت کرده و در هرلحظه از آخرین وضعیت درخواست توسط سطوح مختلف سازمان مطلع گردید.
 • work flow management: برای هر نوع درخواست، یا برای سمتهای سازمانی مختلف، افراد خاص مانند مدیران ارشد، مدیر عامل، جریان کاری متفاوتی را میتوانید در گاما تعریف کنید. به عنوان نمونه فرض نمایید درخواست دسترسی به اینترنت و یا درخواست باز کردن امکان remote نیاز به تایید مدیر مستقیم شخص درخواست دهنده و سپس رئیس حراست دارد، به راحتی اینگونه جریانهای کاری را مطابق با فرایندهای واقعی سازمان خود می‌توان در گاما تعریف کرد.

br-gamma01

نمونه فرم تعریف business rule در نرم افزار help desk گاما

 • notification: در زمانهای مختلف مانند هنگام ایجاد درخواست، هنگام تکمیل درخواست، و یا هنگامی که درخواست با تاخیر مواجه می‌شود، مدیر و یا مدیران مربوطه از طریق SMS, Email و کارتابل گاما درجریان امور قرار خواهند گرفت.
 • automatic dispatching: توزیع درخواست در گاما به ۴ شکل مختلف پیش بینی شده است، که همزمان برای درخواستهای مختلف می‌توان همه اینها را استفاده نمود.
  • توزیع به کارشناس مشخص
  • توزیع به گروه های کارشناسی
  • توزیع به صورت round robin
  • توزیع توسط سرپرست dispatcher