مدیریت قرارداد: Contract Management


قراردادهای خرید و پشتیبانی سازمان خود را در سامانه ثبت کنید و قبل از سررسید قرارداد از آن آگاه گردید. در گاما می‌توانید از امکانات زیر بهرمند شوید:

  • ثبت قراردادهای تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری
  • حفظ تاریخچه و سوابق قراردادهای تجهیزات
  • تعیین افراد ذی‌نفع قرارداد (کارفرما و پیمانکار)
  •  ایجاد فرایند برای تایید و نهایی نمودن قرارداد (گردش خودکار)
  • اطلاع‌رسانی خودکار قبل از اتمام قرارداد
  • تجهیزات و دارائیهای مرتبط با قرارداد
  • نرم افزارهای خریداری شده و یا مورد پشتیبانی با قرارداد
  • پیوستهای قرارداد
  • تاریخ شروع و پایان قرارداد