دانشنامه: Knowledge Base


حتما شما نیز با وضعیتهایی مواجه شده‌اید که تنها با یک تنظیم کوچک مانند on/off کردن کلید case مشکل رایانه متقاضی برطرف شده باشد، در گاما هنگام ایجاد درخواست توسط کاربران نهایی در صورتیکه راه حل مرتبط با درخواست در سامانه از قبل توسط کارشناسان ثبت شده باشد به صورت هوشمند به کاربر نشان داده می‌شود تا خود وی بتواند مشکل خود را برطرف کند.
همچنین هنگام ثبت اقدامهای کارشناسی توسط کارشناسان امکان ثبت و ایجاد راه حل پیش بینی شده است، تا کاربران براحتی بتوانند راه حلهای سازمانی خود را ایجاد نمایند.
kb01

در این تصویر با توجه به نوع درخواست، راه حلهای موجود در سامانه به صورت هوشمند و خودکار به کاربر درخواست دهنده نشان داده می‌شود.

از مزایای راه اندازی دانشنامه help desk می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • با قطع همکاری کارشناسان، دانش سازمانی در سازمان از بین نمی‌رود.
  • کاهش تعداد تماسهای و درخواستهای روتین و تکراری در دراز مدت
  • افزایش رضایت مندی کاربران و درخواست دهندگان
  • افزایش سرعت در پاسخ دهی به درخواستهای تکراری و روتین