گاما | نرم افزار help desk-service desk | مبنتی بر ITIL > مشتریان > جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

ویژگیهای شاخص
سال نصب ۱۳۹۱
موارد استفاده
  • مدیریت تجهیزات و داراییهای it
  • مدیریت درخواستهای تجهیزات، نرم‌افزارها
  • مدیریت انبار قطعات
  • مدیریت گردش کار
دستاوردها با راه‌اندازی نرم‌افزار help desk گاما در جمعیت هلال احمر مزایای زیر به دست آمده است:

  • گزارش دقیق آماری از قطعات مصرفی
  • افزایش دقت، سرعت در بررسی درخواستها و آمار تجهیزات
  • اتوماسیون گردش کار: درخواستهای مختلف از واحدهای سازمانی و مدیریتهای مختلف توسط مدیران و برای برخی موارد توسط معاونین سازمان تایید شده و سپس برای بررسی به واحد it ارسال می گردد. تمامی این گردش کار به کمک Gamma Help Desk عملیاتی شده است
0