گاما | نرم افزار help desk-service desk | مبنتی بر ITIL > مشتریان > جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

سامانه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات گاما در سازمان جمعیت هلال احمر ایران جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

ویژگیهای شاخص
سال نصب ۱۳۹۱
موارد استفاده
  • مدیریت تجهیزات و داراییهای it
  • مدیریت درخواستهای تجهیزات، نرم‌افزارها
  • مدیریت انبار قطعات
  • مدیریت گردش کار
دستاوردها با راه‌اندازی نرم‌افزار help desk گاما در جمعیت هلال احمر مزایای زیر به دست آمده است:

  • گزارش دقیق آماری از قطعات مصرفی
  • افزایش دقت، سرعت در بررسی درخواستها و آمار تجهیزات
  • اتوماسیون گردش کار: درخواستهای مختلف از واحدهای سازمانی و مدیریتهای مختلف توسط مدیران و برای برخی موارد توسط معاونین سازمان تایید شده و سپس برای بررسی به واحد it ارسال می گردد. تمامی این گردش کار به کمک Gamma Help Desk عملیاتی شده است
0