خطوط لوله شاهرود

همچنین بخشی از درخواستهای داخلی مرتبط با خطاهای نرم افزاری و سخت افزاری پرسنل نیز در این سامانه ثبت می‌گردد. مهمترین فعالیتهای صورت گرفته در این شرکت به شرح زیر است:

  • تعریف و طبقه بندی درخواستهای مشترکین و پرسنل شرکت
  • ارتباط با سیستم billing  شرکت مخابرات برای دریافت اطلاعات کامل مشترک از قبیل کد و نام مرکز
  • تعریف قوانین راهبری و workflowهای متعدد با توجه به تعدد کارشناسان و تنوع درخواستها
  • ارتباط با ivr (تلفن گویای شرکت) برای ثبت درخواستها به صورت اتوماتیک از طریق تلفن گویا
0