نرم افزار گاما در شرکت مخابرات اصفهان مرز یک میلیون درخواست را رد کرد!