در این شرکت درخواستها از طریق سامانه اتوماسیون اداری برید ایجاد شده و پس از امضای مدیران مربوطه از طریق web service به سامانه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات گاما ارسال می شوند.

کارشناس فناوری اطلاعات درخواست را در صورت نیاز ویرایش کرده و اقدامهای لازم را مطابق با سیاستهای واحد فناوری اطلاعات انجام می دهند. همچنین مدیریت IT می‌تواند نظارت کاملی بر عملکرد کارشناسان، آمار و حجم درخواستها، قطعات مصرفی داشته باشد که پیش از راه اندازی help desk امکان پذیر نبود.
همچنین اطلاعات لازم برای ساختار سازمانی و فهرست پرسنل هم با اتوماسیون اداری برید یکپارچه شده است. برقرار ارتباط بین دو نرم افزار با همکاری کارشناسان محترم شرکت برید انجام شده است که بدینوسیله مراتب سپاسگزاری خود را از این شرکت اعلام می‌داریم.