انبار


پرسش۱: میخواهم قطعه‌ای به انبار اضافه کنم که قبلا نمونه آن وجود داشته است. آیا موجودی آن را آپدیت می‌کند؟

پاسخ: به‌منظور ارتقای موجودی قطعات، در صفحه انبار قطعات از قسمت منوی اصلی گزینه ایجاد را کلیک می‌کنیم و اطلاعات مربوط به قطعه خود را وارد می‌کنیم.

براساس تاریخ ایجاد، رکوردهای جداگانه درنظر گرفته می‌شود. چرا که هنگام گزارش‌گیری برمبنای ریزموجودی قطعات به تفکیک تاریخ ایجاد، نمایش می‌دهد.

پرسش ۲: کارشناس بعد از دریافت مجوز می‌خواهد تجهیز مربوط را به کاربر اختصاص دهد ولی زمانی که نوع اقدام را “تخصیص تجهیز” جدید وارد می‌کند، تب “دارایی برگشتی” ظاهر می‌شود. درصورتی که دارایی برای برگشت وجود ندارد. چطور می‌توان این مشکل را حل نمود؟

پاسخ: در صفحه اطلاعات پایه، بخش درختواره اطلاعات پایه، انواع اقدام را انتخاب نموده و اقدام مربوط به تخصیص تجهیز جدید را ویرایش می‌کنیم. در این قسمت در بخش تاثیر اقدام، تخصیص تجهیزات را انتخاب نموده و تایید می‌کنیم.

پرسش ۳: چرا در فرم اسقاط انبارگیرنده دیده نمی‌شود؟

پاسخ: درصفحه ساختار سازمانی نوع انباری که تعریف کردیم را “انبار” قرار می‌دهیم. نوع ساختار در این قسمت “صفی/ستادی” یا “انبار” می‌باشد.