انبار

پاسخ: به‌منظور ارتقای موجودی قطعات، در صفحه انبار قطعات از قسمت منوی اصلی گزینه ایجاد را کلیک می‌کنیم و اطلاعات مربوط به قطعه خود را وارد می‌کنیم.

براساس تاریخ ایجاد، رکوردهای جداگانه درنظر گرفته می‌شود. چرا که هنگام گزارش‌گیری برمبنای ریزموجودی قطعات به تفکیک تاریخ ایجاد، نمایش می‌دهد.

پاسخ: در صفحه اطلاعات پایه، بخش درختواره اطلاعات پایه، انواع اقدام را انتخاب نموده و اقدام مربوط به تخصیص تجهیز جدید را ویرایش می‌کنیم. در این قسمت در بخش تاثیر اقدام، تخصیص تجهیزات را انتخاب نموده و تایید می‌کنیم.

پاسخ: درصفحه ساختار سازمانی نوع انباری که تعریف کردیم را “انبار” قرار می‌دهیم. نوع ساختار در این قسمت “صفی/ستادی” یا “انبار” می‌باشد.